จิรยุทธ์ ทาแก้วกลับ
จิรยุทธ์ ทาแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
28 กันยายน 2553
สำนักปลัด
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณทิต รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
0908938545