ปริญญาพร จันระวังกลับ
ปริญญาพร จันระวัง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
23 มิถุนายน 2558
สำนักปลัด
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
0871936747