# ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ งบประมาณ % ความคืบหน้า หน่วยงานรับผิดชอบ เอกสาร
1 2558 การอนุรักษ์ดนตรีสะล้อ ซอ ซึง 10,000 20 กองการศึกษา แสดง พิมพ์
2 2558 ก่อสร้างถนนสายบ้านหลู้ - บ้านม่วง ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 1,066,622 20 กองช่าง แสดง พิมพ์
3 2558 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ 5 510,000 20 กองช่าง แสดง พิมพ์
4 2558 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยพัฒนา 510,000 20 กองช่าง แสดง พิมพ์
5 2558 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ 9 494,000 20 กองช่าง แสดง พิมพ์
6 2558 โครงการซ่อมแซมไหล่ทางบ้านม่วง - หล่ายงาว(สาย รร.วรรณศร) 271,000 0 กองช่าง แสดง พิมพ์
7 2558 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว 90,000 20 กองช่าง แสดง พิมพ์
8 2558 โครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา 35,000 20 กองการศึกษา แสดง พิมพ์
9 2558 โครงการประเพณีบุญปางแปด 6,000 20 กองการศึกษา แสดง พิมพ์
10 2558 โครงการประเพณีปีใหม่ขมุ 5,000 20 กองการศึกษา แสดง พิมพ์
11 2558 โครงการประเพณีปีใหม่ม้ง 40,000 20 กองการศึกษา แสดง พิมพ์
12 2558 โครงการประเพณีปีใหม่เย้า (เมี่ยน) 10,000 20 กองการศึกษา แสดง พิมพ์
13 2558 โครงการประเพณีผีขุนน้ำ และถวายหนังแดง 4,000 20 กองการศึกษา แสดง พิมพ์
14 2558 โครงการประเพณีลอยกระทง 180,000 20 กองการศึกษา แสดง พิมพ์
15 2558 โครงการประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำหลวงพ่อทิพย์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 60,000 20 กองการศึกษา แสดง พิมพ์
16 2558 โครงการประเพณีไหลเรือไฟ 10,000 20 กองการศึกษา แสดง พิมพ์
17 2558 โครงการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 30,000 20 กองช่าง แสดง พิมพ์
18 2558 โครงการศึกษาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ 20,000 20 สำนักปลัด แสดง พิมพ์
19 2558 โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สมุนไพรพื้นบ้าน 5,000 20 กองการศึกษา แสดง พิมพ์
20 2558 โครงการเสริมสร้างการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 10,000 20 สำนักปลัด แสดง พิมพ์
 1 2 >