# ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ งบประมาณ % ความคืบหน้า หน่วยงานรับผิดชอบ เอกสาร
21 2559 โครงการพัฒนาบุคลากร 400,000 0 สำนักปลัด แสดง พิมพ์
22 2559 โครงการศูนย์บริการประชาชน 10,000 0 สำนักปลัด แสดง พิมพ์
23 2559 โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนา 40,000 0 สำนักปลัด แสดง พิมพ์
24 2559 โครงการเทศบาลพบประชาชน 50,000 0 สำนักปลัด แสดง พิมพ์
25 2559 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 20,000 0 กองคลัง แสดง พิมพ์
26 2559 โครงการให้ความรู้การติดตามข้อมู่ลข่าวสารการดำเนินงานเทศบาลทางระบบอินเตอร์เน็ต 10,000 0 0 แสดง พิมพ์
27 2559 โครงการให้ความรู้และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 10,000 0 สำนักปลัด แสดง พิมพ์
 < 1 2