2558
ก่อสร้างถนนสายบ้านหลู้ - บ้านม่วง ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
1,066,622 บาท
20 %
- -
กองช่าง,
วสันต์ ซาวบุญตัน

เป้าหมาย


ขั้นตอน


ผลการดำเนินงาน


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ


ปัญหาของโครงการ


ข้อเสนอแนะ


กลับ