2558
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ 9
494,000 บาท
20 %
- -
กองช่าง,
วสันต์ ซาวบุญตัน

เป้าหมาย


ขั้นตอน


ผลการดำเนินงาน


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ


ปัญหาของโครงการ


ข้อเสนอแนะ


กลับ