2558
โครงการซ่อมแซมไหล่ทางบ้านม่วง - หล่ายงาว(สาย รร.วรรณศร)
271,000 บาท
0 %
- -
กองช่าง,
วสันต์ ซาวบุญตัน

เป้าหมาย


ขั้นตอน


ผลการดำเนินงาน


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ


ปัญหาของโครงการ


ข้อเสนอแนะ


กลับ