2558
โครงการเสริมสร้างการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
10,000 บาท
20 %
- -
สำนักปลัด,
วสันต์ ซาวบุญตัน

เป้าหมาย


ขั้นตอน


ผลการดำเนินงาน


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ


ปัญหาของโครงการ


ข้อเสนอแนะ


กลับ