2558
โครงการศึกษาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
20,000 บาท
20 %
- -
สำนักปลัด,
วสันต์ ซาวบุญตัน

เป้าหมาย


ขั้นตอน


ผลการดำเนินงาน


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ


ปัญหาของโครงการ


ข้อเสนอแนะ


กลับ