2558
โครงการประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำหลวงพ่อทิพย์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
60,000 บาท
20 %
- -
กองการศึกษา,
วสันต์ ซาวบุญตัน

เป้าหมาย


ขั้นตอน


ผลการดำเนินงาน


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ


ปัญหาของโครงการ


ข้อเสนอแนะ


กลับ