ปีงบประมาณ 2558
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ 9
เงินงบประมาณ 494000 บาท
ความก้าวหน้า 20 %
วันเริ่มโครงการ 543 ถึง 543
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง,
ผู้รับผิดชอบโครงการ วสันต์ ซาวบุญตัน

เป้าหมาย


ขั้นตอน


ผลการดำเนินงาน


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ


ปัญหาของโครงการ


ข้อเสนอแนะ