ปีงบประมาณ 2558
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการศึกษาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
เงินงบประมาณ 20000 บาท
ความก้าวหน้า 20 %
วันเริ่มโครงการ 543 ถึง 543
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด,
ผู้รับผิดชอบโครงการ วสันต์ ซาวบุญตัน

เป้าหมาย


ขั้นตอน


ผลการดำเนินงาน


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ


ปัญหาของโครงการ


ข้อเสนอแนะ